خرید زمین در نور

photo_2024-05-12_16-09-32
photo_2024-05-12_16-09-32

زمین داخل بافت در نور

متری 14 میلیون

photo_2024-05-12_16-26-59
photo_2024-05-12_16-26-59

زمین داخل بافت در ایزدشهر

متری 15 میلیون