خرید ویلا در نور

photo_2024-05-07_14-18-47
photo_2024-05-07_14-18-47

ویلا دو خوابه سند دار در نور

5 میلیارید و 300 میلیون

photo_2024-05-07_15-27-21
photo_2024-05-07_15-27-21

ویلا دو خوابه در ایزدشهر 

5 میلیارید و 600 میلیون

photo_2024-05-08_15-21-23
photo_2024-05-08_15-21-23

ویلا 4 خوابه استخردار در ایزدشهر

10 میلیارید و 50 میلیون

photo_2024-05-08_16-21-42
photo_2024-05-08_16-21-42

ویلا 180 متری دو خوابه در نور

9 میلیارید و 500 میلیون

photo_2024-05-08_16-51-25
photo_2024-05-08_16-51-25

ویلا 240 متری 4 خوابه در نور

9 میلیارید و 500 میلیون

photo_2024-05-12_09-21-05
photo_2024-05-12_09-21-05

ویلا 4 خوابه نو ساز در نور

9 میلیارید

photo_2024-05-12_10-34-04
photo_2024-05-12_10-34-04

خرید ویلا سند دار دو خوابه در نور

3 میلیارید و 800 میلیون

photo_2024-05-12_14-00-11
photo_2024-05-12_14-00-11

خرید ویلا 3 خوابه در نور

6 میلیارید و 800 میلیون

ویلا 2 خوابه  در ایزدشهر

6 میلیارید 

photo_2024-05-12_16-38-39
photo_2024-05-12_16-38-39

ویلا 4 خوابه در نور

12 میلیارید 

photo_2024-05-12_16-54-06
photo_2024-05-12_16-54-06

ویلا 3 خوابه استخردار در نور

6 میلیارید و 600 میلیون

photo_2024-05-12_17-07-57
photo_2024-05-12_17-07-57

ویلا باغ 730 متری  در نور

7 میلیارید

photo_2024-05-12_17-17-10
photo_2024-05-12_17-17-10

ویلا 210 متری در نور

4 میلیارید 

photo_2024-05-12_17-24-41
photo_2024-05-12_17-24-41

ویلا 170 متری در نور

3 میلیارید و 400 میلیون

photo_2024-05-14_14-17-34
photo_2024-05-14_14-17-34

ویلا 3 خوابه استخردار در نور

4 میلیارید و 300 میلیون

photo_2024-05-14_14-39-17
photo_2024-05-14_14-39-17

ویلا باغ 200 متری 2 خوابه در نور

3 میلیارید و 700 میلیون

photo_2024-05-14_15-04-43
photo_2024-05-14_15-04-43

ویلا 220 متری 3 خوابه در نور

6 میلیارید و 600 میلیون

photo_2024-05-14_15-16-43
photo_2024-05-14_15-16-43

ویلا 250متری 2 خوابه در نور

3 میلیارید و 400 میلیون